Privacybeleid

PRIVACY HANDVEST

In het kader van haar activiteiten verzamelt de website van Fagnes persoonsgegevens over u.

Hieronder vindt u details over de gegevensverwerking die wij kunnen uitvoeren.

 

1. TOEPASSINGSGEBIED

Ons Privacy Handvest is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij via de website www.fagnes.com of via andere gerelateerde communicatiemiddelen verzamelen.

Ons Privacy Handvest is in overeenstemming opgesteld met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

 

2. GEGEVENSBEHEERDER

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website www.fagnes.com of andere gerelateerde communicatiemiddelen verzameld worden, is:

Fagnes Beers SRL

Algemeen directeur: Adant Frédéric

Commercieel Directeur: Delcourt Régis

Rue de la Gare 20

5660 Couvin - België

BTW BE 0776 702 655

sales@fagnes.be

 

3. GEGEVENSCATEGORIEËN

In het kader van onze activiteiten kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, enz.)

 

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 1. Voor identificatiegegevens

Uw identificatiegegevens stellen ons in staat u informatie te sturen over evenementen, diensten en producten die voor u van belang kunnen zijn.

 

5. BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS

Uw gegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is en ten laatste gedurende 3 jaar vanaf 31 december volgend op de datum waarop u niet op onze berichten gereageerd hebt.

 

6. COOKIES

Wanneer u onze website www.fagnes.com bezoekt, kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer of op uw toegangsterminal geplaatst worden.

Wij gebruiken cookies om een optimale gebruikerservaring aan onze regelmatige bezoekers te bieden, en om herhalingen van berichten te vermijden.

 

7. ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan de bedrijven van de Fagnes Group:

 • Fagnes Beers S.R.L.
 • Comptoir des Fagnes S.A.
 • Brasserie des Fagnes S.A.

Daarnaast kunnen wij voor bepaalde activiteiten een beroep op derden doen die in hun vakgebied gespecialiseerd zijn (communicatie, webagentschap, activiteiten op het gebied van sociale media, beheer en verrijking van databases). Al deze onderaannemers zijn in een register van verwerkingsactiviteiten opgenomen dat wij intern bijhouden. Wij selecteren al onze verwerkers zorgvuldig en zien erop toe dat zij aan dezelfde hoge normen voldoen voor de bescherming van persoonsgegevens die wij u bieden (ook als onze verwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden). Wij houden een intern register bij van al onze gegevensverwerkers. Indien nodig kunnen wij u informatie over onze categorieën van gegevensverwerkers verschaffen. Daartoe volstaat het een e-mail naar sales@fagnes.be te sturen.

In ieder geval zullen uw gegevens nooit verkocht worden.

 

8. BEELDRECHTEN

In het kader van onze activiteiten kunnen al dan niet gerichte foto's genomen worden. Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft, gaan wij ervan uit dat u met het maken van deze foto's en met de publicatie ervan op de websites van de groep Fagnes of op andere communicatiemiddelen van de Brasserie des Fagnes, Comptoir des Fagnes of Fagnes Beers SRL instemt.

 

9. GEGEVENS UPDATE

Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens die onjuist blijken te zijn, te verwijderen of te corrigeren.

 

10. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Wij garanderen dat alle technische, organisatorische en menselijke maatregelen (firewalls, persoonlijke wachtwoorden, verificatiesystemen, beperkte toegang tot bestanden, enz.) genomen worden om de bescherming van uw gegevens te waarborgen (met name tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging en vernietiging).

De wijze van opslag en de veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen voor uw gegevens worden in een register van verwerkingsactiviteiten gespecificeerd dat wij intern opstellen en bijhouden.

In geval van schending van uw persoonsgegevens verbinden wij ons ertoe de Gegevensbeschermingsautoriteit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk uiterlijk 72 uur nadat wij er kennis van gekregen hebben, op de hoogte te brengen.

Het spreekt voor zich dat u als enige verantwoordelijk blijft voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw verbindingsgegevens (login, wachtwoord, enz.).

In geval van diefstal of misbruik van uw logingegevens, gelieve ons hiervan onmiddellijk op de hoogte via e-mail op het volgende adres sales@fagnes.be te brengen.

 

11. UW RECHTEN

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft elke persoon die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is het recht om :

 • toegang te krijgen tot zijn of haar gegevens en zijn of haar gegevens op te vragen in de vorm van een kopie (die gemakkelijk bruikbaar is en gegevensoverdraagbaarheid mogelijk maakt)
 • de verwijdering van hun gegevens te vragen
 • onnauwkeurige of onvolledige gegevens te wijzigen
 • om een beperkt gebruik van hun gegevens te verzoeken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, met name voor direct-marketingdoeleinden (mailing)
 • Personen die hun rechten wensen uit te oefenen, verzoeken wij een e-mail  naar het volgende adres: sales@fagnes.be te sturen.

De verzoeken zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek verwerkt worden.

Wij wijzen er tevens op dat eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is het recht heeft een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be) indien hij of zij van mening is dat de verwerking van zijn of haar gegevens een schending inhoudt van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

12. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY HANDVEST

Ons Privacy Handvest kan gewijzigd worden om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming met de wettelijke bepalingen is.

Wij nodigen u uit om regelmatig onze website te raadplegen om de meest recente versie van ons Privacy Handvest te kennen.


Datum van publicatie: Januari 2021